Az óvoda örténete

Nyomtatóbarát változat

"Ne veszítsünk el semmit se a múltból

csakis a múlttal alkotjuk a jövendőt"

/Anatole France/

A kisdedóvoda alapítása 1892-höz kapcsolódik, mikor Mád város képviselőtestülete határozatilag kimondta a kisdedóvó felállítását, fenntartását és egy kisdedóvoda alap létesítését, melynek keresztülvitelére a felügyelő bizottságot bízta meg.

Felügyelő bizottság tagjai voltak:

Kaliczky István
Somogyi József
Pálóczi József
Schwarc Náthán
Zimmermann Zsiga

A kisdedóvó az 1315. számú tjk-ban a 405 h.r. számmal jelzett épületben a mai József Attila út 30.sz. alatt nyitotta meg kapuját 1894 szeptemberében a gyermekek előtt.

Ezen időszakban a megőrzés, a megóvás mellett hangsúlyt kapott a céltudatos nevelőmunka is. Játékkal, énekkel, beszélgetéssel, versmondással irányítják a gyermekek kedélyvilágát, magatartását. Rendre, tisztaságra, értelmes beszédre szoktatják az iskoláskor előtt a gyermeket. Ennek a kornak állít emléket egykori óvodás versében Hegyaljai Kiss Géza történész, református lelkész, aki részese lehetett a boldog gyermekéveknek.

"Itt hagyom a sok szép képet,
Babát, hintát, mindent,
Három évig de jó volt itt
Áldani az Istent.
Itt hagyom a játszóteret
Tágas udvart, kertet
Elmegyünk már, elköszönünk
Kis pajtásim jertek!"

/Búcsúzom az óvodától...részlet/

A gyermekek reggel 8 óra körül gyülekeztek a kisdedóvodába, a délelőttöt játékkal, óvónő által irányított foglalkozásokkal töltötték, majd 11 órakor hazamehettek ebédelni, akik közel laktak, majd visszajöhettek délután. A gyermekek egy része kosárkában otthonról hozott ennivalót fogyasztotta el napközben, mivel az óvodában nem volt ételfőzés.

Az óvoda életében nehéz, embert próbára tevő időszak volt a háborús időszak. A II. Világháború alatt többször is szünetelt az óvoda. Ezen időben élelmiszergyűjtést szerveztek, és az adományokból beindították a főzést a gyermekek részére. Az óvoda évtizedeken keresztül 2-3 csoporttal működött magas gyermeklétszámmal, két-három óvónő közreműködésével. Így szükségessé vált az óvoda bővítése (1958). A Községi Tanács a Bercsényi úti telket és épületet megvásárolta és így elkezdődhettek az átalakítási munkálatok. 1959 szeptemberében az új óvoda 2 terme már elkészült, a gyermekek birtokukba vehették.

Az 1967/68-as tanévtől már újabb három csoporttal bővült, így az óvoda egy épületben folytathatta munkáját. Óvodánk Önkormányzati fenntartású részben önállóan gazdálkodó intézmény. Pedagógiai munkánkat 3 óvodai csoportban végezzük, melyet 2005/2006. tanévben a bölcsődei csoport beindításával bővítettük.

A nevelőtestület szakmailag jól felkészült:

9 óvodapedagógus, 4 dajka és 1 óvodatitkár végzi munkáját az intézményben. Továbbképzésre, megújulásra törekvő közösség: mely rendelkezik néptánc, gyógytorna, környezetvédelem, ábrázolás, beszédfejlesztés, játék, diszlexia prevenció tanfolyami tanúsítványokkal és gyógypedagógiai diplomával. A nevelőmunkát segítő dajkák munkájuk eredményessége érdekében dajkaképző végzettséggel rendelkeznek. Barátságos, biztonságos környezetben gyermekszerető pedagógusaink vidám légkörben foglakoznak a gyermekekkel. A nap folyamán biztosítják számukra a játék folyamatosságát, a változatos élményt, tapasztalatszerzést.

Több éves gyakorlati munkánkra megalapozva dolgoztuk ki 1999-ben a Helyi Nevelési Programunkat, mely a helyi sajátosságok figyelembe vételével környezeti nevelésre épülő személyiség fejlesztő és néphagyományőrző program.

Fő hangsúlyt kap benne:

Az egészséges életmód alakítása

Az érzelmi nevelés és szocializáció biztosítása

 Az esztétikai nevelés, ízlésformálás

Az értelmi nevelés

A nevelési programunkban meghatározottakon túl lehetőséget kínálunk külön foglalkozások keretében tartásjavító tornára, beszédfejlesztésre, sajátos nevelési igényű gyermekek foglakoztatására és vallási nevelésre. A környezeti nevelésünket és a hagyományápolást igyekszünk beépíteni a folyamatos tevékenységekbe.

Célunk: A gyermekek képességeihez fejlődési üteméhez alkalmazkodó kompié* személyiségfejlesztés.

Intézményünkben tágas, jól felszerelt csoportszobák, szociális helyiségek vannak, melyet a játszóudvar egészít ki. A gyermekek játéktevékenységét esztétikus, többfunkciós fajátékok, sporteszközök segítik. Jeles napokra, ünnepélyekre való készülődés során figyelembe vesszük az életkori sajátosságokat, a hagyományőrzés tartalmát, módját, formáját.

Óvodai tevékenységeink megszervezésekor támaszkodhatunk a szülők aktív közreműködésére. Nyitottak vagyunk lakóhelyünk közössége, a családok felé, melyet bizonyítanak a nyílt napok, szülő-nagyszülő-gyermek programok, sportnapok, iskolások-óvodások vetélkedője, hagyományőrző szüreti nap....

A játékos tanulás során a természetben szerzett élményekhez kapcsolódó meséket, verseket, dalokat, matematikai tartalmú ismereteket szerezhetnek a gyermekek.

A természetben található kincsekből számtalan játékot, foglakozási eszközt készítenek, ezzel a gyermekek kreativitását, kézügyességük fejlesztését segítjük.

Az anyanyelvi nevelés az egész nap folyamán érvényesül. A játékos nyelv- és beszédügyesítő gyakorlatokat a foglakozásokba is beépítjük, súlyosabb beszédhibák javítását logopédus végzi.

Helyt adunk a térségi Gyermektánc találkozónak, szakmai rendezvényeknek, gyakorlati bemutatóknak. Folyamatosan biztosítjuk a szakközépiskola és pedagógiai főiskolák hallgatóinak a hospitálási lehetőségeket, segítjük gyakorlati felkészülésüket.

Hitvallásunk: Számunkra legfontosabb gyermekeink boldogsága. A mindennapok öntevékeny személyiségfejlesztő, élményt adó tevékenységei, az állandó együttlét, a bensőséges, szeretetteljes kapcsolat. A zökkenőmentes iskolakezdés tükrözze nevelőmunkánkat, melyet a szülői házzal szorosan együttműködve és közös felelősséget vállalva valósítunk meg.