Kútbejelentés

Nyomtatóbarát változat

Tájékoztató kútbejelentésről

Kérelem letölthető innen

 

TÁJÉKOZTATÓ A 2018. JANUÁR 1. NAPJÁT MEGELŐZŐEN

ENGEDÉLY NÉLKÜL LÉTESÍTETT VÍZKIVÉTELT BIZTOSÍTÓ

VÍZILÉTESÍTMÉNYEK (KUTAK) VÍZJOGI FENNMARADÁSI

ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSÁRÓL

 

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.) értelmében mentesül a vízgazdálkodási bírság és az eljárási díj megfizetése alól az a létesítő, aki 2018. január 1-jét megelőzően engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített vízkivételt biztosító vízilétesítményt, ha a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást 2020. december 31-ig kérelmezi és az engedély megadásának feltételei fennállnak.

Az eljárás illetékmentes.

A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rend. 24 § (1) a) pontja alapján olyan kút létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez, amely a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló kormányrendelet szerint kijelölt, kijelölés alatt álló, illetve előzetesen lehatárolt belső, külső és hidrogeológiai védőidom, védőterület, valamint karszt- vagy rétegvízkészlet igénybevétele, érintése nélkül, és 500 m3 /év vízigénybevétellel kizárólag talajvízkészlet (vagy parti szűrésű vízkészlet) felhasználásával üzemel, továbbá épülettel vagy annak építésére jogosító hatósági határozattal vagy egyszerű bejelentéssel rendelkező ingatlanon van, és magánszemélyek részéről a házi ivóvízigény és a háztartási igények kielégítését szolgálja, és nem gazdasági célú vízigény kielégítése céljából létesül, akkor a települési önkormányzat jegyzőjének engedélye szükséges.

A fentieket röviden összefoglalva, amennyiben

• a kút nem érint karszt- vagy rétegvizet,

• 500 m3/év vízigénybevétel alatti,

• a kút épülettel rendelkező ingatlanon van,

• magánszemély a kérelmező,

• a vízkivétel házi ivóvízigény és a háztartási igények kielégítését szolgálja és

• a kút nem gazdasági célú vízigényt szolgál, akkor a fennmaradási engedélyezés a jegyző hatáskörébe tartozik.

 

Amennyiben a fent felsorolt feltételek közül bármelyik nem teljesül, akkor a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (3525 Miskolc, Dózsa Gy. út 15.), mint területileg illetékes vízügyi hatóság hatáskörébe tartozik a kút fennmaradási engedélyezési eljárása!

Gazdasági célú vízigénynek tekintendő minden, a háztartási igénytől eltérő, azt meghaladó vízigény, amikor a víz felhasználása gazdasági haszonnal járó tevékenységhez kötődik. Ilyen lehet például a locsolás, vagy az állatitatás is, amennyiben ezzel kapcsolatban az engedélyes nem a saját háztartási igényeit elégíti ki, hanem gazdasági haszonra tesz szert.

 

A vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárás menete (jegyzői hatáskörben):

A fennmaradási engedélyezési eljárás a település honlapjáról (kérelem letöltése innen) illetve a Polgármesteri Hivatalban átvehető formanyomtatvány benyújtásával kérelmezhető.

A kérelem benyújtásához nem szükséges külön tervdokumentációt készíttetni, elegendő a formanyomtatványt kitölteni és a kút tulajdonosának aláírni.

Fúrt kút esetén a kérelmet 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet szerint a felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről szóló 101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet 13. § (2) bekezdésének megfelelő szakember aláírásával is el kell látni. A fennmaradási engedélyezési eljárás során annak megállapítására, hogy a kút nem veszélyeztet karszt- vagy rétegvíz készletet, illetve, hogy nem érint-e vízbázisvédőterületét a jegyző szakhatóságként bevonhatja az illetékes Katasztrófavédelmi Igazgatóságot. Amennyiben a kút ivóvíz igény kielégítésére szolgál, úgy az illetékes Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályát is szakhatóságként be kell vonni az eljárásba. A jegyző a vízjogi fennmaradási engedélyt kizárólag a szakhatósági hozzájárulás(ok) megléte esetén adhat ki.

 

A vízgazdálkodási bírság

A Vgtv. 2020. december 31-ig mentesíti a vízgazdálkodási bírság kiszabása alól azokat a létesítőket, akik a Vgtv. módosítása előtt létesítettek kutat és 2020. december 31-ig kérelmezik a fennmaradási engedély kiadását. A hiányosan beérkezett kérelmek esetén hiánypótlásra van lehetőség. A 2020. december 31. után beadott kérelmek esetében 5.000 forint eljárási díjat és vízgazdálkodási bírságot kell fizetnie a kérelmezőnek. A vízgazdálkodási bírság összege a vonatkozó 438/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet alapján többek között a kút értékétől, hatósági mérlegeléstől, a kút típusától és mélységétől, valamint a terület érzékenységétől függ. A természetes személyre kiszabott bírság összege azonban nem haladhatja meg a 300.000 forintot