Ügyintézés

Nyomtatóbarát változat

Településképi kérelem nyomtatvány

Innen letölthető: Településképi kérelem nyomtatvány

 

Településképi bejelentési eljárás

 

Mád Község Önkormányzata Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló rendeletében foglaltak szerint a polgármester építmény építésére, bővítésére, településképet érintő átalakítására irányuló építési, összevont vagy fennmaradási engedélyezési eljárásokhoz településképi véleményt ad.

 

A rendelet hatálya kiterjed minden természetes személyre, jogi személyre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre, aki (amely) az Önkormányzat közigazgatási területén

  • jogszabályban építésügyi hatósági engedélyhez kötött építési tevékenységet végez, vagy azzal összefüggő építészeti-műszaki tervdokumentációt készít,
  • jogszabályban építésügyi hatósági engedélyhez nem kötött építési tevékenységet végez, vagy azzal összefüggő építészeti-műszaki tervdokumentációt készít,
  • reklám-berendezést helyez el, tart fenn vagy kíván elhelyezni, valamint ilyen céllal felületet alakít ki, illetve
  • meglévő építmény rendeltetését – részben vagy egészben – megváltoztatja.

 

Szociális célú tűzifa iránti kérelem

 

TÁJÉKOZTATÁS A SZOCIÁLIS TŰZIFA TÁMOGATÁS FELTÉTELEIRŐL

 

A 2021. évi fűtési időszakban újra igénylehető a szociális tűzifa támogatás. A szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló rendelet Mád közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen ott lakó állampolgárokra terjed ki.

A támogatás megállapításakor előnyben kell részesíteni azt, aki aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára, lakhatási települési támogatásra jogosult, valamint a halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő szülőket.

A támogatást igényelheti továbbá

 

  1. akinek a családben az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 300 %-át (85.500 Ft),
  2. egyedül élő esetében a 320 %-át (91.200 Ft).

 

A tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és a háztartások számától.

Hulladékgazdálkodási díj megfizetése alóli mentesség iránti kérelem

Kérelem letölthető innen

 

FELHÍVÁS

GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK RÉSZÉRE !

 

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 10/2016. (VII.6.) önkormányzati rendelet értelmében nem kötelező a hulladékkezelési közszolgáltatást külön igénybe venni és azért díjat fizetni azon gazdálkodó ingatlanhasználónak, akinek a székhelye, telephelye, fióktelepe azon lakóingatlanba került bejegyzésre, ahol tulajdonosa, ügyvezetője, illetve annak közeli hozzátartozója természetes személyként a közszolgáltatást igénybe veszi. 

 

A díjfizetés mentesítéséhez az önkormányzat jegyzője állít ki igazolást, mely igazolás birtokában a gazdálkodó szervezetnek kell kezdeményezni a közszolgáltató felé a díjfizetés alóli mentesítést.

 

A kiállított igazolást a gazdálkodó szervezet az érvényesítés évét megelőző  minden év december 1. illetve december 31. napja között kell, hogy benyújtsa igazolható módon a közszolgáltató felé.

 

Az igazolás kiadásához szükséges kérelem nyomtatvány benyújtási határideje: 2021. december 15.

 

Kútbejelentés

Tájékoztató kútbejelentésről

Kérelem letölthető innen

ADATLAP - Vízjogi üzemeltetési és fennmaradási engedélyhez - Fúrt kút

ADATLAP - Vízjogi üzemeltetési és fennmaradási engedélyhez - Ásott kút

 

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁSOTT ÉS FÚRT KUTAK VÍZJOGI FENNMARADÁSI ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSÁRÓL

 

Meghosszabbította a kormány az ásott és fúrt kutak ügyintézését. Az engedély nélkül létesített kutak vízjogi fennmaradási engedélyezésére 2023. december 31-ig van lehetőség.